REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.studiofigurakrakow.pl/sklep
Sklep internetowy www.studiofigurakrakow.pl/sklep jest własnością firmy
PAULINA MARECKA STUDIO FIGURA
Ul. Janickiego1a, 31-452 Kraków
NIP: 768-176-47-12
Regon: 360366280
Nr rachunku: 88 1050 1445 1000 0097 2998 3586
Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem przelewów bankowych oraz szybkich przelewów online imoje.
Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://studiofigurakrakow.pl/sklep/
4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.studiofigurakrakow.pl/sklep, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1. ZAMÓWIENIA
1. Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę www.studiofigurakrakow.pl/sklep
2. Klient podczas całego procesu zamówienia dokonuje wyboru towaru oraz form płatności.
3. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności oraz wysłanie towaru.
4. Zamówienia drogą internetową przyjmowane są 24 godziny na dobę.
5. Przewidywany czas realizacji 1-3dni
6. Jeśli czas ten miałby się z jakichkolwiek przyczyn wydłużyć Klient zostaje o tym fakcie natychmiast poinformowany. W takim przypadku klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.
7. Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub faktury VAT.
8. Spełnienie warunków określonych przez Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204)
9. Waga towarów dostarczana jedną paczką to 20 kg.

§1 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia (od chwili przyjęcia zamówienia do wysłania towaru kurierem) wynosi 1-3 dni.
2. Zamówienia dostarczane na adres wskazany przez Klienta lub odbiór osobisty w punkcie odbioru.

§2 PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupione towary w naszym sklepie:
2. przelew bankowy: wówczas towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie
3.. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Imoje.

§3 MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAMÓWIENIU

1. Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu lub wycofać jego realizację do momentu wysłania towaru.
2. Klient może dokonać powyższych zmian poprzez skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta 536900790 lub drogą elektroniczną: krakowstudiofigura@gmail.com

§4 CENY TOWARÓW W SKLEPIE

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w naszym sklepie są w złotych polskich brutto(zawierają podatek VAT).
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Zamówienia dokonywane w naszym sklepie są realizowane na terytorium Polski, zagraniczne przesyłki są ustalane indywidualnie.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
2. Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres e-mailowy krakowstudiofigura@gmail.com lub adres korespondencyjny sklepu
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma 14 dni na przesłanie oświadczenia, a następnie 14 dni na zwrot towaru do sklepu.
4. Zakupiony towar należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu:
Paulina Marecka Studio Figura
Ul. Janickiego 1a, 31-452 Kraków
Koszt odesłania Towaru pokrywa konsument.

§6 ZWROTY I REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie internetowym są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.
2. Klient ma prawo do reklamacji zamówionego towaru, gdy:
-towar posiada wady fabryczne
– towar został uszkodzony podczas transportu
– towar otrzymany jest niezgodny z towarem zamówionym
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Celem skorzystania z prawa do reklamacji o której mowa w punkcie poprzednim należy wysłać na adres krakowstudiofigura@gmail.com , bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.
4. W zawiadomieniu o którym mowa w punkcie poprzednim należy podać: imię i nazwisko Klienta, opis niezgodności oraz żądanie wymiany Towaru na nowy,
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni towar dostarczany na terenie Polski, w przypadku reklamacji na towar dostarczany za granice kraju pocztą polską termin 90 dni.
6. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres:
Paulina Marecka STUDIO FIGURA
Ul. Janickiego 1a, 31-452 Kraków
7. Gdy reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma wymieniony towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone również Klientowi koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył sklep.
8. Koszt wysyłki i zwrotu przesyłki zagranicznej w przypadku podania błędnie adresu dostarczenia towaru jest po stronie zamawiającego towar i pobierana jest z przedpłaty za towar.

§7 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Wszystkie nazwy są własnością producentów.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§8 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Paulina Marecka Studio Figura a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Paulina Marecka Studio Figura

ul. Janickiego 1a

31-452 Kraków

NIP : 768-176-47-12

e-mail: krakowstudiofigura@gmail.com

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Towar można odebrać w wybranym punkcie.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar.

§4 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

dostarczania prasy;

usług w zakresie gier hazardowych.

§6 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§7 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Cresta Facebook Messenger